ארכיונים: סניפטים וקטעי קוד | עמוד 9

שינוי הלוגו וקישור התמונה בעמוד ההתחברות של וורדפרס

קטע הקוד הבא יאפשר לכם לשנות את הלוגו בעמוד ההתחברות לוורדפרס כמו גם את הקישור אליו הוא מפנה:

add_filter( 'login_headerurl', 'namespace_login_headerurl' );
/**
 * Replaces the login header logo URL
 *
 * @param $url
 */
function namespace_login_headerurl( $url ) {
  $url = home_url( '/' );
  return $url;
}
add_filter( 'login_headerurl', 'namespace_login_headerurl' );
  

/**
 * Replaces the login header logo title
 *
 * @param $title
 */
function namespace_login_headertitle( $title ) {
  $title = get_bloginfo( 'name' );
  return $title;
}
add_filter( 'login_headertitle', 'namespace_login_headertitle' );
  
  

/**
 * Replaces the login header logo
 */
function namespace_login_style() {
  echo '<style>.login h1 a { background-image: url( ' . get_template_directory_uri() . '/images/logo.png ) !important; }</style>';
}
add_action( 'login_head', 'namespace_login_style' );

הפעלת אפשרות נסתרת בלוח הבקרה המראה את כל הגדרות האתר

הסניפט הזה עושה משהו די מגניב, האו מוסיף בתפריט הגדרות אפשרות עם קישור בשם "All Settings" המראה רשימה מלאה של כל ההגדרות הקיימות במסד הנתונים הקשורות לאתר הוורדפרס שלכם.

הקוד הנ״ל יראה אפשרות זו רק למנהל האתר ויסתיר אותו משאר המשתמשים.


  // CUSTOM ADMIN MENU LINK FOR ALL SETTINGS
  
  function all_settings_link() {
  
    add_options_page(__('All Settings'), __('All Settings'), 'administrator', 'options.php');
  
  }
  
  add_action('admin_menu', 'all_settings_link');

פונקציה לזיהוי האם עמוד אב או עמוד כלשהו מתחתיו

ישנה פונקציה מובנית בוורדפרס המאפשרת בדיקה האם מדובר בעמוד מסויים:

if ( is_page(5) ) {
    // do some stuff
  }

או האם העמוד הוא תחת עמוד מסויים (child page):

if ( $post->post_parent == '5' ) {
    // do some stuff
  }

אך אין פונקציה מובנית בוורדפרס שבודקת שני תנאים אלו יחד, וזוהי נורא נחוצה ומצאתי לה הרבה שימושים. לדוגמא – במידה ואנו רוצים לטעון קובץ js לעמוד סרטונים ולכל עמוד שבא תחתיו…

הפונקציה הבאה (הוסיפו לקובץ functions.php) יוצרת פונקציה לוגית חדשה המאפשרת בדיקה זו:

function is_tree($the_page_id) {  
  // $the_page_id = The ID of the page we're looking for pages underneath
  
  global $post;     
  // load details about this page
  
  if(is_page()&&($post->post_parent==$the_page_id||is_page($the_page_id))) 
    return true;  // we're at the page or at a sub page
  else 
    return false; // we're elsewhere
  };

שימוש

if (is_tree(5)) {
    // do some staff
  }

האם וורדפרס טוענת את הפונט Open Sans כברירת מחדל?

לא תגלית מרעישה במיוחד, אך במהלך עבודתי על אופטימיזציה ושיפור זמן הטעינה של הפרוייקט הנוכחי שלי, שמתי לב כי וורדפרס טוענת את הפונט Open Sans מגוגל כברירת מחדל. כמובן שמיהרתי לחפש ולהבין כיצד לבטל טעינת פונטים אלו מכיוון שאיני משתמש בהם וקריאה לפונטים אלו היא בעצם עוד קריאה מיותרת לשרת (http request) מבחינתי. לאחר חיפושים ובירורים גיליתי זאת:

  1. וורדפרס טוענת פונט זה רק במידה וסרגל הכלים מופיע ב frontend. כלומר במידה וביטלתם את הסימון של הצגת סרגל הכלים תחת פרופיל המשתמש שלכם, פונט זה לא ייטען ב frontend. מכיוון וסרגל הכלים מופיע תמיד בלוח הבקרה של וורדפרס אז שם הוא עדיין ייטען.
   סרגל הכלים של וורדפרס
  2. בכדי לבטל את טעינת הפונטים ניתן להשתמש בפונקציה זו functions.php:

if (!function_exists('remove_wp_open_sans')) :
function remove_wp_open_sans() {
  wp_deregister_style( 'open-sans' );
  wp_register_style( 'open-sans', false );
}
add_action('wp_enqueue_scripts', 'remove_wp_open_sans');

// הפעילו את השורה מטה בכדי לבטל את טעינת הפונט גם בלוח <הבקרה></הבקרה>
  // add_action('admin_enqueue_scripts', 'remove_wp_open_sans');
endif;

שינוי ה loading animation בתוסף contact form 7

תהיתם כיצד לשנות את ה gif loading animation המופיע בתוסף contact form 7 כברירת מחדל בעת ניסיון שליחה ? הוסיפו את הפילטר הבא לקובץ functions.php ושנו את שם את הקובץ בהתאם:


/* custom ajax loader for CF7 */
function my_wpcf7_ajax_loader () {
  return get_bloginfo('stylesheet_directory') . '/img/ajax_loader.gif';
}
add_filter('wpcf7_ajax_loader', 'my_wpcf7_ajax_loader');

אם מעניין אתכם הנושא תמצאו בקישור הבא מידע רחב על עיצוב טפסים ב Contact Form 7.

שינוי ברירת המחדל של פוסטים למצב פרטי

קטע הקוד הבא יאפשר לכם לקבוע כי מצב ברירת המחדל של פוסטים באתר הוורדפרס שלכם יהיה פרטי.

<?php 
/***** BEGIN HERE *****/
function default_posts_to_private()
{
	global $post;

	if ( $post->post_status == 'publish' ) {
		$visibility = 'public';
		$visibility_trans = __('Public');
	} elseif ( !empty( $post->post_password ) ) {
		$visibility = 'password';
		$visibility_trans = __('Password protected');
	} elseif ( $post->post_type == 'post' && is_sticky( $post->ID ) ) {
		$visibility = 'public';
		$visibility_trans = __('Public, Sticky');
	} else {
		$post->post_password = '';
		$visibility = 'private';
		$visibility_trans = __('Private');
	} 
?>

	<script type="text/javascript">
		(function($){
			try {
				$('#post-visibility-display').text('<?php echo $visibility_trans; ?>');
				$('#hidden-post-visibility').val('<?php echo $visibility; ?>');
				$('#visibility-radio-<?php echo $visibility; ?>').attr('checked', true);
			} catch(err){}
		}) (jQuery);
	</script>
	<?php
add_action( 'post_submitbox_misc_actions' , 'default_posts_to_private' );

יצירת מספר טקסונומיות בפונקציה אחת

במצבים בהם אתם עובדים על פרוייקט ונדרשים ליצור מספר טקסונומיות, נכון יהיה להשתמש בפונקציה זו מאשר ליצור פונקציה לכל טקסונומיה בנפרד. הכניסה במערך את הפרמטרים של כל טקסונומיה והפונקציה כבר תדאג לשאר…

<?php
/**
 * Register Multiple Taxonomies
 *
 */
function register_multiple_taxonomies() {
  $taxonomies = array(
    array(
      'slug'     => 'job-department',
      'single_name' => 'Department',
      'plural_name' => 'Departments',
      'post_type'  => 'jobs',
      'rewrite'   => array( 'slug' => 'department' ),
    ),
    array(
      'slug'     => 'job-type',
      'single_name' => 'Type',
      'plural_name' => 'Types',
      'post_type'  => 'jobs',
      'hierarchical' => false,
    ),
    array(
      'slug'     => 'job-experience',
      'single_name' => 'Min-Experience',
      'plural_name' => 'Min-Experiences',
      'post_type'  => 'jobs',
    ),
  );
  foreach( $taxonomies as $taxonomy ) {
    $labels = array(
      'name' => $taxonomy['plural_name'],
      'singular_name' => $taxonomy['single_name'],
      'search_items' => 'Search ' . $taxonomy['plural_name'],
      'all_items' => 'All ' . $taxonomy['plural_name'],
      'parent_item' => 'Parent ' . $taxonomy['single_name'],
      'parent_item_colon' => 'Parent ' . $taxonomy['single_name'] . ':',
      'edit_item' => 'Edit ' . $taxonomy['single_name'],
      'update_item' => 'Update ' . $taxonomy['single_name'],
      'add_new_item' => 'Add New ' . $taxonomy['single_name'],
      'new_item_name' => 'New ' . $taxonomy['single_name'] . ' Name',
      'menu_name' => $taxonomy['plural_name']
    );
    
    $rewrite = isset( $taxonomy['rewrite'] ) ? $taxonomy['rewrite'] : array( 'slug' => $taxonomy['slug'] );
    $hierarchical = isset( $taxonomy['hierarchical'] ) ? $taxonomy['hierarchical'] : true;
  
    register_taxonomy( $taxonomy['slug'], $taxonomy['post_type'], array(
      'hierarchical' => $hierarchical,
      'labels' => $labels,
      'show_ui' => true,
      'query_var' => true,
      'rewrite' => $rewrite,
    ));
  }
  
}
add_action( 'init', 'register_multiple_taxonomies' );

כיצד לחלק את הפוסטים בלולאה של וורדפרס לקבוצות?

בפרוייקט האחרון שלי, נדרשתי לחלק את הלולאה של וורדפרס לקבוצות של שלושה פוסטים, כלומר במידה וישנם תשעה פוסטים כל שלושה מהם יהיו ב div שעוטף אותן. ניתן לבצע זאת על ידי שימוש ב counter ובדיקה בתוך הלולאה האם הוא כפולה של 3 ואם כן, לסגור את div. במידה ואתם מעוניינים לשנות את מספר הפוסטים בקבוצה פשוט שנו את הספרה 3 בשורה מספר 14. הנה הקוד:

<?php if ( have_posts() ) :
	$i = 0; // counter
	while ( have_posts() ) : the_post();
		if ( $i % 3 == 0 ) { // if counter is multiple of 3, put an opening div ?>
			<div>
		<?php } ?>
				<div class="single_item">
					<h2>
						<a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link to <?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?>
						</a>
					</h2>
				</div>
		<?php $i ++;
		if ( $i % 3 == 0 ) { // if counter is multiple of 3, put an closing div ?>
			</div>
		<?php } ?>

	<?php endwhile; ?>
	<?php
	if ( $i % 3 != 0 ) { // put closing div here if loop is not exactly a multiple of 3 ?>
		</div>
	<?php } ?>

<?php endif; ?>

הוספת תוכן לתיאור המוצר בווקומרס

אם אתם מעוניינים להוסיף תוכן לתיאור המוצרים בווקומרס באופן גורף השתמשו בקוד הבא. הוסיפו אותו לקובץ functions.php בתבנית שלכם ושנו את הטקסט כרצונכם בשורה מספר 5. שימו לב כי קוד זה יוסיף את המידע בסוף התוכן של תיאור המוצרים.

function change_woocommerce_description( $content ) {
  // Only for single product pages in woocommerce
  if ( is_product() ) {
    // The custom content to add
    $custom_content = '<p class="custom-content">' . __("This is the last line in the description", "woocommerce").'</p>';
    // Inserting the custom content at the end of the current product description
    $content .= $custom_content;
  }
  return $content;
}
add_filter( 'the_content', 'change_woocommerce_description' );

עוד מידע על שינוי והוספת שדות למוצרים של ווקומרס תמצאו בפוסט כיצד להוסיף שדות נוספים (Custom Fields) לעמוד המוצר של ווקומרס.

הגבלת החיפוש בוורדפרס לכותרת הפוסט בלבד

ישנם מצבים (די שכיחים האמת) בו תהיו מעוניינים להגביל את החיפוש באתר הוורדפרס שלכם לכותרות בלבד ולא לטקסט בפוסט עצמו. בכדי לבצע זאת הוסיפו את הקוד הבא לקובץ functions.php, (שימו לב שפונקציה זו תיושם גם בחיפוש המתבצע מלוח הבקרה של וורדפרס).

/**
 * Search SQL filter for matching against post title only.
 *
 * @param  string   $search
 * @param  WP_Query  $wp_query
 */
function wpse_11826_search_by_title( $search, $wp_query ) {
  if ( ! empty( $search ) && ! empty( $wp_query->query_vars['search_terms'] ) ) {
    global $wpdb;

    $q = $wp_query->query_vars;
    $n = ! empty( $q['exact'] ) ? '' : '%';

    $search = array();

    foreach ( ( array ) $q['search_terms'] as $term )
      $search[] = $wpdb->prepare( "$wpdb->posts.post_title LIKE %s", $n . $wpdb->esc_like( $term ) . $n );

    if ( ! is_user_logged_in() )
      $search[] = "$wpdb->posts.post_password = ''";

    $search = ' AND ' . implode( ' AND ', $search );
  }

  return $search;
}

add_filter( 'posts_search', 'wpse_11826_search_by_title', 10, 2 );

הסירו את Disqus מדפים לא נחוצים – וורדפרס

אם אתם משתמשים ב Disqus, שימו לב כי הוא טוען את קובץ ה Js שלו בכל עמוד ועמוד. הוסיפו את הקוד הבא לקובץ functions.php בכדי לגרום ל Disqus להטען רק בתבנית דף של פוסטים ורק כאשר התגובות פתוחות לאותו פוסט.

function tgm_tame_disqus_comments() {
    if ( is_singular( array( 'post', 'page' ) ) && comments_open() )
        return;
    remove_action( 'loop_end', 'dsq_loop_end' );
    remove_action( 'wp_footer', 'dsq_output_footer_comment_js' );
}

add_action( 'wp_head', 'tgm_tame_disqus_comments' );

הסרת תגיות Html מיותרות מטפסים ב Contact Form 7

Contact Form 7 הוא כלי מעולה להטמעת טפסים באתר וורדפרס, אך לפעמים הוא מוסיף תגיות <p> ו <br> לטופס. אם ברצונכם לבטל זאת הוסיפו את השורה הבאה לקובץ wp-config.php:

define('WPCF7_AUTOP', false );

עוד מידע על התוסף CF7 תמצאו בפוסט המדבר על עיצוב התוסף Contact Form 7.

הוספה והטמעת פונטים של גוגל לאתר וורדפרס

ישנם מספר דרכים להוסיף Google Fonts לאתר וורדפרס, אתן פה דוגמה לשתיים מהן. אפשרות ראשונה והפחות מומלצת היא להוסיף את הפונטים ישירות ל header.php של התבנית (כמובן שעדיף בתבנית בת).

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Lora|Oswald" media="screen">

כשאתם משתמשים בשיטה זו שימו לב כי עליכם להוסיף את הקריאה ל Google Fonts לפני שאתם קוראים לקובץ stylesheet הראשי.

אפשרות שנייה ויותר מומלצת היא על ידי שימוש ב wp_register_style ו wp_enqueue_style. הוסיפו את הקוד הבא לקובץ functions.php:


/* The Right way to add Google Fonts to WordPress */
function add_my_google_fonts() {

	wp_register_style('my-googleFonts', 'https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,300,600,700,400');
  wp_enqueue_style( 'my-googleFonts');
}
add_action('wp_enqueue_scripts', 'add_my_google_fonts');

נסו להמנע מלבצע שתי קריאות או יותר לשרתים של גוגל – באפשרותכם להטמיע את כל הפונטים בקריאה אחת בלבד.

ישנה גם אפשרות להטמעה לוקאלית של פונטים מגוגל. להטמעה לוקאלית מספר יתרונות ואם מעניין אתכם הנושא, תנו מבט בפוסט טעינה לוקאלית של פונטים מגוגל (Google Fonts).

הוספת class לפוסט האחרון בלולאה

פונקציה זו תוסיף class לפוסט האחרון בלולאה של וורדפרס. שימוש בפונקציה זו תאפשר לכם לעצב בצורה שונה את הפוסט האחרון בדף הבית או בדפי הארכיון.


// Add a class to the last post in a loop
function last_post_class($classes){
	global $wp_query;
  
	if(($wp_query->current_post+1) == $wp_query->post_count) $classes[] = 'last';
	return $classes;
  
}
  add_filter('post_class', 'last_post_class');

קביעת אורך מינימלי לתגובות בוורדפרס

אם אינכם מעוניינים בתגובות קצרות לפוסטים שלכם כגון 'תודה !' או 'מאמר נפלא…' וכו׳.. הוסיפו את הקוד הבא לקובץ functions.php, וקבעו את מספר התווים המינימלי בשורה מספר 4.


function minimal_comment_length( $commentdata ) {
  $minimalCommentLength = 20;
  if ( strlen( trim( $commentdata['comment_content'] ) ) < $minimalCommentLength ) {

    wp_die( 'התגובה חייבת להכיל ' . $minimalCommentLength . ' תווים לפחות.' );

  }

  return $commentdata;
}
add_filter( 'preprocess_comment', 'minimal_comment_length' );