חיפוש ]

תנאי שימוש

 1. תנאי שימוש – כללי
  • 1.1 אתר אינטרנט זה (להלן: “האתר“) מופעל על-ידי ״סאבי – פיתוח אתרי וורדפרס״ (להלן: “מפעיל האתר” או “המפעיל“). ניתן לפנות אל המפעיל לפי הפרטים המצורפים בסוף תנאי השימוש.
  • 1.2 יש לקרוא תנאים אלה היטב, שכן כל שימוש באתר, גלישה בו, צפייה או שימוש בתכנים מעידה על הסכמתכם ואישורכם לכל האמור בתנאי שימוש אלו במלואו. אם אינכם מסכימים עם אחד מתנאי ההסכם, אין לכם רשות לגלוש באתר זה או לעשות בו כל שימוש, לרבות שימוש במידע שבו.
  • 1.3 תנאי שימוש אלה מהווים חוזה בין כל אדם ו/או גוף הנכנסים לאתר זה ו/או משתמשים בשירותיו, לבין המפעיל, על כל תנאיו, סעיפיו והקישורים שבו. כל שימוש באתר, בתכנים המוצגים בו ובקוד האתר כפוף לתנאי השימוש שלהלן, לרבות שימוש מרחוק באמצעות טכנולוגיית עזר, לרבות גלישה סלולרית, RSS או כל אמצעי טכנולוגי אחר.
 2. בתנאי שימוש אלו, למונחים הבאים תהיה המשמעות המצוינת:
  • 2.1 תקנון” או “תנאי שימוש” – הסכם זה שבין הגולש לבין המפעיל וכן מדיניות      הפרטיות אליה מופנה הגולש במסגרת הסכם זה.
  • 2.2 תכנים” – כל תוכן המופיע באתר או המרכיב את האתר, לרבות ומבלי למצות טקסט, תמונה, אנימציה, קוד מקור, עיצוב, אלמנטים גרפיים, רכיבים אינטראקטיביים;
  • 2.3 משתמש” – כל אדם אשר גולש באתר או בתוכן מתכניו לצורך חיפוש, איתור קריאה   וכד’ ;
  • 2.4 לשם הנוחות יקראו המשתמשים והמפרסמים יחדיו: “הגולש” או “הגולשים“.
 3. שינויים ועדכונים
  • 3.1 המפעיל שומרת על זכותה הבלעדית לשנות, לעדכן או להפסיק את השירות הניתן באמצעות אתר זה (כולו או חלקו) וללא הודעה מראש. במקרה של הפסקת השירות המפעיל לא תהא אחראית כלפי הגולש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן מכל מין וסוג שהוא.
  • 3.2 המפעיל שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש. הנוסח המעודכן של תנאי השימוש יופיע בדף זה, ונוסחם העדכני ביותר של תנאי השימוש הוא הגובר.
 4. השימוש באתר
  • 4.1 הגלישה באתר הינה ללא תשלום.
  • 4.3 השימוש באתר מוצע לגולש בכפוף להסכמתו לכל האמור בתנאי השימוש. האתר מוצע לגולש, כפי שהוא (AS-IS), וכפוף לשינויים לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעיל, מעת לעת וללא הודעה מראש
  • 4.4 המידע המפורסם באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, אלא, מטרתו להנגיש מידע בסיסי בתחום דיני סימני מסחר. כל גולש אשר מסתמך על המידע ולא פונה לייעוץ משפטי עושה זאת על אחריותו האישית בלבד ולא תהיה לו טענה מכל מין וסוג אל המפעיל ו/או מי מטעמה.
  • 4.5 אנו אוספים מידע אוטומטית כשאתם מנווטים באתר. המידע שנאסף יכול לכלול את כתובות ה IP שלכם, מידע הנאסף באמצעות עוגיות וטגנולוגיות מעקב נוספות.

5. סריקת רובוטים (ROBOTS)

סריקת רובוטים (robots, crawlers, spiders) של תכני האתר מותרת אך ורק עבור רובוטים של חברות מנועי החיפוש, ואך ורק למטרת הוספת האתר לאינדקס מנועי החיפוש. חל איסור על שימוש ברובוטים לסרוק את תוכן האתר לכל מטרה אחרת, לרבות סריקה על-ידי גורמים שאינם חברות מנועי החיפוש. איסור זה חל על חברות אם, חברות בת וחברות אחות של חברות החיפוש הגדולות.

 1. קניין רוחני
  • 6.1 למעט היכן שיצוין אחרת, בכל הקשור באתר כל הזכויות (לרבות זכויות הקניין הרוחני) שמורות למפעילה. מבלי למצות, הזכויות שמורות בכל הקשור בכל רכיבי האתר, לרבות התוכן, העיצוב, העריכה, כותרות, טקסטים, מוסיקה, מנגינה, רכבי אודיו ואפקטים, תמונות (מלבד תמונות אשר זכויות היוצרים בהן שייכות לגורמים אחרים), גרפיקה, עימוד, אלמנטים עיצובים, קישורים וקוד המקור. למען הסר ספק יובהר כי השימוש באתר אינו מקנה למשתמש (לרבות למפרסם בו) כל זכות שהיא.
  • 6.2 נאסר במפורש להעתיק כל חלק שהוא מן האתר לכל מטרה שהיא ובכל צורה שהיא,
   טכנולוגית ואחרת. איסור זה כולל איסור על העתקת כותרות, טקסטים, מוסיקה,     מנגינה, רכבי אודיו ואפקטים, תמונות, גרפיקה, עימוד, אלמנטים עיצובים, קישורים  וקוד המקור.
  • 6.3 חל איסור מפורש על שימוש ברובוטים או כל אמצעי אחר, טכנולוגי ושאינו טכנולוגי, על מנת להעתיק, לסרוק, או לייצר עותק חלקי או שלם של המידע המופיע באתר.
  • 6.4 חל איסור מפורש לבצע בתוכן או בכל חלק מהאתר כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לתוכן המוגן לרבות הצגת כל חלק מהתוכן.
  • 6.5 חל איסור מפורש על שליחה מרובה של מיילים, מכל סוג שהוא ולכל מטרה שהיא,  ב”תפוצת נאטו”.
 2. פרסומים, קישורים ואתרים של צדדים שלישיים
  • 7.1 כל הפרסומים באתר עצמו וכן והמאמרים והקישורים המובאים באתר אל אתרים של צדדים שלישיים מובאים לידיעה בלבד וכמו שהם. אין למפעילה כל אחריות לגבי כל אתר או תוכן אחר של כל צד שלישי. כמו כן, אין למפעילה כל אחריות כי האתרים האחרים זמינים או מאובטחים כנדרש. גולש אשר בוחר לעבור דרך הקישורים באתר לאתרים של צדדים שלישיים עושה זאת על אחריות בלבד, והוא מסכים ומודיע מראש כי אין לו ולא יהיו לו כל טענות כלפי המפעיל.
  • 7.2 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין המפעיל מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר נשוא תקנון זה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והמפעיל לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המפעיל אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

 1. תוכן גולשים ותגובות
  • 8.1 המפעיל עשויה להעמיד לרשות הגולשים שירותי קבוצות דיון (להלן: “הבלוג“),
   המאפשרים לגולשים לשוחח בנושאים שונים. למען הסר ספק, המפעיל איננה מחויבת להפעיל שירות זה וכן תהא רשאית להגביל את השימוש בו לכלל הגולשים או לחלקם, מכל סיבה שהיא.
  • 8.2 למנהל הפורומים יש סמכויות ניהול מיוחדות והוא רשאי (במקביל להרשאת המפעיל) בין היתר, להגביל את אפשרויות הכניסה לבלוג וכן להרחיק ממנו משתמשים. כמו כן, לעיתים יפרסם המנהל כללי התנהגות החשובים לו באופן מיוחד בפורום. ככל שהוראות אלו סותרות את הוראות תנאי השימוש, יגבר האחרון.
  • 8.3 ככל שניתן יהיה באתר להוסיף תוכן גולשים, בין אם כתגובות, טוקבקים, מודעות, פרסומות, או בכל צורה אחרת שהיא (להלן” “תוכן גולש”), מובהר בזאת כי כל גולש המוסיף תוכן עושה זאת על אחריותו שלו בלבד.
  • 8.4 לגבי התכנים האמורים בסעיף 8.3 לעיל, ולגביהם בלבד, המפעיל אינה טוענת לבעלות עליהם אך היא מקבלת רישיון שימוש בלתי חוזר ובהתאם מתחייב הגולש:
   • 8.4.1 שלא להעלות כל תוכן שאין בידו את מלוא הזכויות ו/או ההסכמות הנדרשות     לשם הצגתו באתר ובאחריות הגולש לדאוג שהעלאת ו/או השימוש בתוכן הגולש כאמור אינו עומדת בניגוד להוראות הדין.
   • 8.4.2 שלא להעלות לאתר ו/או לא לשלב בשירותים כל תוכן אשר הינו פוגעני, דיבתי,
    פורנוגרפי או עלול לפגוע ברגשותיהם ו/או בזכויותיהם של כל אדם ו/או גורם      שהוא.
  • 8.5 המפעיל ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית בשום צורה ו/או אופן לכל כל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות נזק גוף), הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות וכיו”ב, אשר עשויים להיגרם לגולש ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מתוכן גולש אשר יעלה לאתר.
  • 8.6 בעצם העלאת תוכן גולש לאתר, מעניק הגולש למפעילה ו/או למי מטעמה רישיון לא מוגבל וללא תמורה להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בציבור, לבצע בציבור, להעמיד לרשות הציבור, לשכפל, לערוך, לתרגם, ליצור נגזרות ולשנות את עיצוב תוכן הגולש; את הרשות לפרסם את שמך בקשר לתוכן הגולש; ואת הזכות להעניק רישיון משנה לשימוש בתוכן הגולש לכל צד שלישי, הכול באופן בלתי חוזר, ללא תשלום תמלוגים, בכל העולם, ולתמיד. בהקשר זה מסכים הגולש שלא לנקוט בצעדים כנגד המפעיל ו/או מי מטעמה, מכל מין וסוג שהוא.
  • 8.7 המפעיל לא תפקח על תכני הגולשים ולנטר אותם, אך גם אם תעשה זאת, לא יהא בכך כדי להקים אחריות ו/או חבות של המפעיל בכל האמור ו/או הנוגע לתוכן גולש ו/או לכל תוצאה אשר עשויה לקרות ו/או תקרה בפועל כתוצאה מהסתמכות עליו, השימוש בו ו/או הצפייה בו.
  • 8.8 מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל ולהלן, המפעיל שומרת לעצמה את הזכות לערוך, לחסום, לשנות, להסיר תוכן גולש אשר יימצא על פי שיקול דעתה הבלעדי, פוגעים ו/או מפרי זכויות (בעקבות פניה של צד שלישי או מסיבה אחרת) ו/או מפרים תנאי תקנון זה ו/או מכל סיבה אחרת. אין באמור כדי להטיל על המפעיל אחריות כלשהי בקשר עם תוכן גולש אשר הוסר מהאתר ו/או לא הועלה לאתר ו/או שונה ו/או נערך ו/או שהגישה אליו נחסמה, גם אם יתברר בסופו של דבר כי הוסר ו/או לא הועלה ו/או שונה ו/או נערך תוכן גולש שאינו פוגע או מפר.
  • 8.9 תוכן גולש עשוי להיות חשוף לכל גולש ועשוי להיות פתוח לשימושים של גולשים נוספים לגולש אשר העלה אותו לאתר. הגולש מסכים כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה משפטית או אחרת כלפי המפעיל בהקשר זה.
  • 8.10 הגולש מתחייב לשפות ולפצות את המפעיל, בגין כל תביעה, טענה או דרישה שתוגש נגדה, בקשר לתכנים אשר הועלו על ידו לאתר
  • 8.11 מובהר בזאת כי בכל מקרה בו התווסף תוכן גולשים לאתר, ומי מהגולשים חושב שאינו עומד בקנה אחד עם החוק או עם אופי האתר, ניתן לפנות אל המפעיל באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית מסמך זה ולהודיע על כך.

 

 

 1. אבטחה
  • 9.1 המפעיל נוקטת באמצעים מקובלים לשמירה על אבטחת מערכותיה. הגולש מסכים ומצהיר כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה כלפי המפעיל בכל מקרה בו נפגעה אבטחת האתר, או כל חלק בה.
 2. כמו כן, הגולש מצהיר ומתחייב כי לא יעשה כל שימוש שיפגע באבטחה ו/או בשלמות מערכותיה של המפעיל, לרבות העמסה או הכבדה על שרתי המפעיל בכל צורה שהיא.
 3. אחריות
  • 11.1. הגולש מצהיר, מאשר ומסכים להוראות הסעיפים הבאים:
  • 11.2. הוא קרא, הבין, והסכים עם כל האמור בתנאי השימוש אלה, על כל סעיפיהם.
  • 11.3. המפעיל לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, בין אם ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על תוכן האתר ו/או המידע המפורסם בו (על ידי משתמש, מפרסם או גורם אחר) השירותים המוצעים בו ו/או דרכו ו/או כתוצאה מהפסקת הנ”ל.
  • 11.4. המפעיל לא תהיה אחראית באשר למידע אשר פורסם באתר ו/או הגיע לצד ג’ דרך האתר ו/או נשלח דרך האתר בכל דרך שהיא.
  • 11.5. הגם שהמפעיל פועלת שהמידע שמופיע באתר יהיה מדויק ומושלם, ייתכנו טעויות באמור באתר. הגולש מבהיר בזאת כי לא תהינה לו כל טענות כנגד המפעיל בגין טעויות או מידע שגוי או מידע שאינו מעודכן שהופיע באתר, ו/או בגין כל תוצאה שתגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי בו.
  • 11.6. מבלי לגרוע מן האמור לעיל המשתמש מתחייב כי לא ישלח לצד ג’ דרך האתר כל חומר בעל אופי מסחרי ו/או פרסומי ו/או המפר זכות של מאן דהוא ו/או בעל אופי מיני או פורנוגרפי ו/או תוכן שפרסומו אסור על פי הוראות כל דין ו/או כל תוכן טורדני, פוגעני, מאיים או גזעני ו/או כל מידע שיש בו כדי להטעות צד ג’ כלשהו ו/או המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט ו/או כל תכנת מחשב, יישום או קוד מחשב הכוללים וירוסים ו/או תכנת ריגול מכל סוג.
  • 11.7. הגולש נותן הסכמתו לכך שהמפעיל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לנקוט בכל פעולה כדי להגן על האתר, השירותים ומערכות המחשוב שלה, גם אם פעולות אלו עלולות, עקב קשיים טכנולוגיים, לחסום או לעכב גם שימוש לגיטימי באתר.
  • 11.8. הגולש מודע ומסכים לכך כי ייתכנו עיכובים ו/או תקלות ו/או שינויים באתר ו/או בגלישה לאתר עקב נסיבות חיצוניות אשר אינן תלויות במפעילה.
  • 11.9. המפעיל אינה מציגה מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות, תקינות, העדר טעויות ודייקנות האתר ותכניו, לכל מטרה שהיא, וכן לגבי היעדר וירוסים, רכיבים מזיקים אחרים בהם, או העדרן של תקלות טכניות באתר ו/או במערכות המחשוב של המפעיל.
  • 11.10. אין המפעיל מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והמפעיל לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמור לעיל המפעיל אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע”י צדדים שלישיים.
  • 11.12. הגולש יפצה את המפעיל, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, כולל שכ”ט עו”ד והוצאות משפט, עקב שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או פוגע באתר ו/או עקב בהפרת תנאי שימוש אלה על ידו
  • 11.13. האמור בתקנון זה בא להוסיף ואינו גורע ו/או פוגע מכל חסינות, הגנה הגבלה ו/או פטור מאחריות המוענקים למפעילה ו/או אשר יוענקו לה בעתיד על-פי כל דין.
 4. פרטיות
  • 12.1. מדיניות הפרטיות של האתר המפורטת כאן, מהווה חלק בלתי-נפרד מתנאי השימוש. באחריות הגולש לבדוק ולוודא מראש את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות, כתנאי לכל שימוש באתר. נוסחה המעודכן של מדיניות הפרטיות הוא הקובע, והיא עשויה להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעיל, וללא הודעה מראש.
  • 12.2. הגולש מצהיר ומסכים לפעול ולהתנהג בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו ובמדיניות פרטיות זו.
 5. אתרי צד שלישי ומשואות רשת
  • 13.1. במסגרת פעולתו התקינה של האתר, ייתכנו בו רכיבים המגיעים מצדדים שלישיים. רכיבים אלה יכולים להיות אלמנטים בולטים או משואות רשת (Web Beacons). מובהר ומודגש בזאת כי במסגרת עבודתו התקינה של האתר, בכל משיכה כזאת של מידע מאתרים של צדדים שלישיים מועבר מידע אוטומטית בין הדפדפן של הגולש לאתר של הצד השלישי. מידע אוטומטי זה אינו כולל מידע מזהה אישי, וכולל את הנתונים האוטומטיים העוברים דרך פרוטוקול התקשורת של האינטרנט.
  • 13.2. מידע זה מועבר אוטומטית, ואין למפעילה או לאתר כל אחריות לגביו או לכל שימוש בו על-ידי צדדים שלישיים. הגם שמידע זה עובר עצמאית דרך הגולש, ייתכנו מצבים בהם המידע עובר אוטומטית גם דרך שרתי המפעיל, במסגרת פעולת גלישה תקינה. גם לגבי מידע זה או לכל שימוש בו על-ידי צדדים שלישיים אין ולא תהיה למפעילה או לאתר כל אחריות.
 6. כללי
  • 14.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים ו/או מצגים אחרים בדבר המפעיל ו/או האתר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא ומכל מועד שהוא, תגברנה הוראות הסכם זה לכל דבר ועניין הוראות הסכם זה והן אשר תקבענה.
  • 14.2. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי
   פרשנות.
  • 14.3. למען הסר ספק, הרשמה ו/או שימוש באתר באמצעות פרטים ושם משתמש של אתרים חיצוניים (כדוגמת רשתות חברתיות) כפופה גם לתנאי השימוש של אתרים אלה.
  • השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו לצרכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה, יחיד ורבים.
  • 14.4. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  • 14.5. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהא סמכות שיפוט בלעדית וייחודית לדון בכל מחלוקת הנובעת מתקנון זה ו/או הנוגעת אליו ו/או הנוגעת למפעילה ו/או לאתר.
  • 14.6. לבירורים, שאלות והודעה על תוכן מפר זכויות ו/או פוגעני ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת hello@savvy.co.il וייעשו מירב המאמצים להשיב לכל בירור ו/או שאלה.

© כל הזכויות לתוכן האתר שמורות לסאבי – פיתוח ועיצוב אתרי אינטרנט. אין להעתיק, לצלם, ולהשתמש בכתוב באתר בכל אופן שהוא ללא אישור מפורש מבעל האתר.